Zorg dragen voor iedereen, dat ligt ons wel


Dat doen we door

 • de goed uitgebouwde werking van het OCMW in onze gemeente te blijven waarborgen, met aandacht voor verschillende groepen, zoals ouderen, jongeren, kansarmen…;

 • een kostenverantwoord beleid te voeren bij het beheren van het recent uitgebreide en gemoderniseerde woon- en zorgcentrum;
   
 • kwalitatieve kinderopvang te verzekeren voor zoveel mogelijk WIJnegemse kinderen, om de combinatie werk en gezin mogelijk te maken. Gezien de verwachte bevolkingsstijging van onze gemeente omwille van de bijkomende verkavelingen, zullen mogelijkheden onderzocht worden om tegemoet te komen aan de vraag van ouders van jonge kinderen in onze gemeente;
   
 • werk te blijven maken van een goed uitgebouwde zorg voor ouderen, zodat zij in eerste plaats zolang mogelijk thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. Denk aan het voorzien en de ondersteuning van mantelzorg, de uitbouw van thuiszorg, nachtzorg, boodschappendiensten, oppasdiensten, warme maaltijden aan huis… Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, biedt het recent uitgebreide en vernieuwde woon- en zorgcentrum een tweede thuis in eigen gemeente;
   
 • in te spelen op de noden van mensen die zorg nodig hebben, zoals het creëren van ontmoetingsmomenten in het dementiecafé, het aanpassen en uitbreiden van het sociaal restaurant…;

 • een Huis van het Kind te creëren, waar diverse diensten rond gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren samengebracht worden onder één dak (o.a. opvoedingswinkel, consultatiebureau…);

 • de WIJnegemse scholen aan te moedigen een beleid te voeren dat oog heeft voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van de leerlingen;

 • het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in alle sectoren. De onbaatzuchtige inzet van mensen is niet alleen onbetaalbaar, het maakt een samenleving hecht, warm en hartelijk. Vrijwilligers kunnen een belangrijke taak op zich nemen in het jeugdwerk, sportclubs, cultuurverenigingen, mantelzorg…;

 • de vicieuze cirkel van armoede te helpen doorbreken door mensen te informeren over en toe te leiden naar hulpverlening, arbeidstrajectbegeleiding…;

 • de toegankelijkheid tot sociale hulpverlening te waarborgen en mensen hierover te informeren. Mensen moeten weten waar aan te kloppen met hun vragen;

 • te ijveren voor de komst van een zorgcoördinator, die het eerste aanspreekpunt is voor mensen die vragen hebben rond sociale zaken, zoals kinderopvang, pensioenaanvragen, schuldbemiddeling… ;

 • ondersteuning te blijven geven aan het Welzijnshuis en mogelijkheden tot verdere uitbouw ervan te onderzoeken;

 • de bekendheid van het opvoedingspunt te vergroten, zodat opvoeders weten waar ze terecht kunnen voor grote en kleine vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren;

 • buurtwerking te verstevigen en te ondersteunen, omdat een goede buur nog altijd beter is dan een verre vriend;

 • het ondersteunen van initiatieven en evenementen die de solidariteit tussen mensen aanmoedigen;

 • de GROS Wijnegem te blijven steunen in haar visie over de Noord-Zuid problematiek. De Gros is in het verleden een kritische en loyale
  partner voor ons gemeentebeleid inzake ontwikkelingssamenwerking. De 0,7 % van de begroting voor de steun aan de derde wereld dient behouden.
  Bijzondere aandacht gaat naar concrete projecten waarin mensen van Wijnegem zijn betrokken.