WIJnegem waar het goed is om wonen, dat ligt ons wel.Daar zorgen we voor, door
 

 • het karakter van onze gemeente als een dorp te versterken en verdere verstedelijking tegen te gaan. Daarom blijft bijv. hoogbouw uitgesloten;
   
 • de bestaande woongebieden optimaal te benutten, met aandacht voor groenvoorziening, open ruimte en speelruimte voor kinderen;
   
 • wonen voor iedereen te waarborgen door de bouw van seniorenwoningen, door het aanbieden van kleine en middelgrote sociale koop- en huurwoningen in samenwerking met sociale bouwmaatschappijen voor duidelijk afgebakende doelgroepen (senioren, gehandicapten…), door de promotie van kangoeroewonen en door verschillende woontypes mogelijk te maken in functie van de nood en de sociale en ruimtelijke draagkracht;
   
 • de realisatie van een bijkomend aantal service-flats (10) wat beantwoordt aan een sociale noodzaak in WIJnegem. In de vorige legislatuur werden al 26 sociale appartementen gerealiseerd ( De Meidoorn);
   
 • de sociale woningen bij voorkeur en binnen het wettelijk kader toe te wijzen aan mensen die een band hebben met onze gemeente;
   
 • de ontwikkeling van nieuwe woonvormen voor diverse doelgroepen op de voet te volgen, (kangoeroe-, kameleonwonen…), in functie van de nood en de sociale en ruimtelijke draagkracht;
   
 • bij alle op stapel staande bouwprojecten de bestaande sociale evenwichten in de gemeente te bestendigen;
   
 • het oprichten van een adviesdienst voor praktische en technische problemen die gepaard gaan met het aanpassen van de eigen woning, zodat mensen naarmate ze ouder worden en te kampen krijgen met de daaraan verbonden ongemakken langer thuis kunnen blijven wonen. Deze dienst kan verwezenlijkt worden onder de vorm van één loket en in samenwerking met de technische dienst, het OCMW, PWA…;

 • het verder uitvoeren van het Masterplan voor het kerngebied;

 • bij de heraanleg van het Marktplein te streven naar een evenwicht tussen de verschillende functies: ontmoeting, cultureel, handel, stopplaats openbaar vervoer en parkeermogelijkheid zowel voor passanten als bewoners;

 • de wandelpaden in het park opnieuw aan te leggen, om voor voetgangers en fietsers een vlotte passage te creëren van het ene naar het andere deel van het dorp;
   
 • de mogelijkheden om nieuw, openbaar sanitair te voorzien in het park te onderzoeken;
   
 • op zoek te gaan naar een bestemming voor De Vlemincktoren en een privépartner om de restauratie ervan te kunnen starten;

 • bij de volledige realisatie van het Masterplan zal een projectontwikkelaar een nieuwe functie ontwikkelen voor het terrein van de gebouwen van Annuntia. Door de nadruk te leggen op een combinatie van handel en wonen, in een voldoende groene omgeving, zal dit project bijdragen tot een opwaardering van de dorpskern, waardoor ook nieuwe inwoners zich snel zullen kunnen integreren in de leefgemeenschap van WIJnegem;
   
 • het waarborgen van de parkeernorm die geldt voor alle grotere nieuwbouwprojecten, nl. 1,5 pl/woning, om de parkeerdruk op de omgeving tot een minimum te herleiden;

 • in nieuwe woongebieden een vlotte doorgang voor voetgangers en fietsers te garanderen. Tevens dient doorgaand verkeer zo gekanaliseerd te worden dat er geen risico bestaat op sluipverkeer;

 • toe te zien op de aanwezigheid van groen in onze gemeente. Zo kan na voltooiing van het verkavelingsproject aan de Merksemsebaan daar een groene as aangelegd worden;

 • projecten omtrent betaalbaar wonen uittekenen.