Een WIJnegem waar plek is voor jong en oud, dat ligt ons wel


Daar zorgen we voor, door

 • de openbare speelpleintjes met zorg te behandelen. We vinden het belangrijk dat ze uitnodigend zijn voor iedereen en dat bij de aanleg en het onderhoud ervan aandacht is voor natuur, properheid en veiligheid;

 • bij de aanleg van nieuwe verkavelingen steevast te vragen om open ruimte te voorzien voor een speelpleintje. Ook op andere plaatsen in de gemeente spelen we in op eventuele opportuniteiten om te voorzien in ruimte voor onze kinderen en jongeren;

 • te pleiten voor verdraagzaamheid tegenover onze spelende kinderen en streven naar een welkome omgeving voor onze jeugd;

 • er voor te zorgen dat kinderen tijdens schoolvakanties terecht kunnen in de buitenschoolse kinderopvang, de speelweken en bij de grabbelpas. Zo zorgen we er voor dat er geen gaten vallen in het aanbod van de gemeentelijke kinderopvang;

 • deze opvang in de beste omstandigheden te laten gebeuren, bij bekwame begeleiders. Voor de ouders moet de inschrijving en de organisatie zo eenvoudig mogelijk blijven;

 • de goede samenwerking tussen gemeente en jeugdraad verder te zetten;

 • de jeugdraad en de jeugddienst de autonomie te geven om samen het jeugdbeleid uit te stippelen. We willen de jeugddienst haar zelfstandigheid laten behouden om te kunnen inpikken op nieuwe tendensen en mogelijkheden in de jeugdsector. Zo kan zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden aan de noden en wensen van kinderen, jongeren, jeugdverenigingen en jeugdraad;

 • de samenwerking van de jeugddienst en het OCMW te blijven aanmoedigen. Alle kinderen en jongeren moeten immers gelijke toegang hebben tot het jeugdwerk van onze gemeente;

 • ook andere verenigingen en organisaties aan te sporen om in hun werking extra aandacht te hebben voor de jonge WIJnegemnaren;

 • het JOC beter bekend te maken als centraal informatiepunt voor alles wat onze jeugd aanbelangt;

 • het uitgangsleven van tieners in WIJnegem zoveel mogelijk te centreren in het nieuwe JOC. We willen de werking van jeugdcentrum Ahoy blijven ondersteunen. Ook activiteiten van andere verenigingen moeten er welkom blijven;

 • het behouden van de logistieke ondersteuning voor de activiteiten van de jeugdbewegingen;

 • het ijveren naar aangepaste, veilige en betaalbare lokalen voor en in samenspraak met elke jeugdbeweging;

 • in te spelen op de grote verscheidenheid van noden en wensen binnen de groep ‘senioren’;
 • het seniorenbeleid te blijven baseren op ontmoeting, vorming, zorg en gezondheid;

 • ontmoeting tussen senioren te stimuleren in het praatcafé. We willen, in samenspraak met de senioren, mogelijkheden scheppen om deze formule verder uit te werken en uit te breiden;

 • de seniorenverenigingen te blijven ondersteunen;

 • aandacht te blijven besteden aan het actief houden van onze WIJnegemse senioren. Zo blijven we onze steun verlenen aan sportinitiatieven gericht op senioren. De seniorensportdag is ondertussen een traditie geworden. Ook levenslang leren houdt ons actief;

 • er zeker van te zijn dat wie aangepaste zorg nodig heeft, enerzijds weet waar die te vinden en er anderzijds gemakkelijk toegang tot kan krijgen;

 • het voortbestaan van de Minder Mobiele Centrale te waarborgen;

 • het promoten van vrijwilligerswerk in alle sectoren.